Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Research & Developmenticon หน้าหลัก
icon สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
icon OMOP
icon เทคโนโลยี ECTI
icon สรุปผลงานวิจัยและพัฒนา ECTI-A
icon สาขาอิเล็กทรอนิกส์
icon สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ
icon สาขาโทรคมนาคม
icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
icon โครงการพิเศษ
icon ทุนวิจัย
icon ถ่ายทอดเทคโนโลยี
icon พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
icon นโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายหรือภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา "คลังข้อมูลและการจัดการความรู้ (Data Warehouse and Knowledge Management)" โดยเน้นความสำคัญไปที่งานวิจัยและพัฒนา ที่ใช้การคำนวณสมรรถนะสูง ในการกลั่นกรองและประมวลผลข้อมูล ให้เกิดเป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาประเทศ โดยตั้งอยู่บนสมดุลของการทำงานแบบสหสาขาวิชา (Multi-disciplinary) เพื่อก้าวไปสู่ขีดความสามารถในการแก้ปัญหาและสรรสร้างความรู้แบบองค์รวม

ศูนย์ฯ ได้ให้ความสำคัญต่องานวิจัยและพัฒนาในด้านนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing Center) ปัจจุบันเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ (Computing Research and Development Division) มีบุคลากรที่ดำเนินการอยู่ในปี พ.ศ. 2548 จำนวน 32 คน มีเป้าหมายหลักใน 2 กลุ่มเทคโนโลยี คือ

  1. เทคโนโลยีคลังข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ (Information Management) มีเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล (Information Sharing and Integration) บนฐานของการพัฒนาระบบข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดและมาตรฐานเปิด (Open source and open standard)
  2. เทคโนโลยีการคำนวณ (Computing Science) มีเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้งาน และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม บนฐานของการสร้างทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคำนวณสมรรถนะสูง (High Performance Computing) และวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Science)

ซึ่งการดำเนินงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ กระทำภายใต้โครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้

RDC2 - งานวิจัยเทคโนโลยีคลังข้อมูล (Data Warehouse)

งานวิจัยเทคโนโลยีคลังข้อมูล ก่อตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ภายใต้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านคลังข้อมูล และเหมืองข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับความต้องการทั้งภาครัฐบาล และภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนาและสร้างบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการคลังข้อมูล และการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ที่จะนำมาใช้กับคลังข้อมูลขนาดใหญ่นั้น ระบบฐานข้อมูลจะต้องมีประสิทธิภาพสูง (efficient) สามารถขยายการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด (scalable) จัดเก็บได้ทั้งข้อมูลแบบธรรมดา มัลติมีเดีย และข้อมูลแบบใหม่ๆ (extensible) สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูล (indexing and searching) ที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือสูง (reliable) มีระบบการติดตั้งและระบบการจัดการที่ง่าย (configurable) โดยทางงานฯ เน้นการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ บนฐาน Open Source

RDC3 - งานวิจัยวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Science and Engineering)

เป็นส่วนงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ ในปี พ.ศ. 2538 งานวิจัยเชิงวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ เป็นการนำคอมพิวเตอร์ มาเป็นเครื่องมือหลักในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการวิจัยเพิ่มเติมจากแนวทางที่มีมาในอดีต คือ การวิจัยทางการทดลอง และการวิจัยโดยทางทฤษฎี งานวิจัยเชิงวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ช่วยในการเชื่อมโยงทฤษฎี กับพฤติกรรมของระบบที่มีความซับซ้อน รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยแบบสหสาขาที่สำคัญเช่น เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น ความรับผิดชอบด้านหนึ่งของงานวิจัยวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์คือ การให้บริการทรัพยากรการคำนวณสมรรถนะสูงแก่นักวิจัยในประเทศ นอกจากนี้ยังดำเนินการพัฒนาโปรแกรม เพื่อการประยุกต์ใช้วิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ในการศึกษาปัญหาต่างๆ

RDC4 งานวิจัยเทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง (Cluster Computing)

เทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง เป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องมาเชื่อมรับกัน และ มีระบบซอฟต์แวร์ให้เครื่องเหล่านี้ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรองปัญหาขนาดใหญ่ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวไม่สามารถรองรับได้ เทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง ทำให้สามารถสร้างทรัพยากรการคำนวณประสิทธิภาพสูง โดยใช้อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป มาแทนที่เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่มีราคาแพง งานวิจัยเทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง รับผิดชอบ ติดตาม และ นำเทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวติ้งมาใช้ในการวิจัยในประเทศ นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาในสาขาใกล้เคียง เช่น การประมวลผลแบบกระจาย และ กริดคอมพิวติ้ง (distributed/grid computing)

ข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2227
Website: http://www.hpcc.nectec.or.th/

 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล โทร. 02-564-6900 ต่อ 2353 - 2354
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology